Kantoor

Dany Socquet

Dany Socquet

Advocaat, Vennoot

Mr. Socquet behaalde zijn licentiaat rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven in 1991 en begon toen zijn carrière als stagiair en nadien advocaat-medewerker bij Mr. B. Beelen aan de Leuvense balie. In de loop van het jaar 2000 werd SOCQUET ADVOCATEN  opgericht te Tervuren, hoofdzakelijk actief binnen de materie van het publiek recht en in het bijzonder:

  • ambtenarenrecht (rechtspositieregeling, tuchtrecht, evaluaties, benoemingen en bevorderingen en ontslag) en arbeidsrecht;
  • ruimtelijke ordening / stedenbouw / milieurecht;
  • overheidsopdrachtenwetgeving / PPS;
  • onteigeningen;
  • overheidsaansprakelijkheid;
  • gemeenterecht;
  • onderwijsrecht;
  • fiscaliteit overheid – gerechtelijke betwistingen gemeentebelastingen / advisering reglementen.

Binnen de materie van het administratief recht worden dossiers behandeld voor ondermeer de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen als tevens voor andere administratieve rechtscolleges en de diverse burgerlijke rechtbanken en Hoven en voor verschillende organen van actief bestuur.

Als advocaat juridische bijstand verlenen aan diverse overheidsinstellingen, waaronder verschillende gemeenten, provinciebestuur, overheidsbedrijven en intercommunales.

Bijzondere ervaring als lid sedert de oprichting in 2007 (plv. assessor-deskundige) van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken Vlaamse overheid (herbenoemd bij Ministerieel besluit van 13 maart 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding).

Lid van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken van het Havenbedrijf van Antwerpen (2016-2018).

Lid van het Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP).

Voorzitter gewestelijke kamer van beroep Nederlandstalige kamer (tucht en evaluatieprocedures contractueel en statutair personeel) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (Besluit van 17 januari 2019 van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek, verlengd bij besluit van 19 juli 2020).

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Leuven en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse balies die geraadpleegd kunnen worden op de website van de Orde van Vlaamse Balies, alsook aan de reglementen van de balie Leuven die geraadpleegd kunnen worden op de website van Balies Leuven.